Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie jest jednostką administracyjną Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas w Miechowie. Jednostką zlecającą prowadzenie Domu jest Gmina Miechów.

Zadanie publiczne  pt . „Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego pobytu-Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B i C w Miechowie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych”   finansowane jest z budżetu państwa.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczoną dla osób dorosłych tzw. uczestników z terenu Gminy i Miasta Miechów oraz gmin sąsiednich na zasadzie porozumienia między gminami.

Nasz ośrodek przeznaczony jest dla 30 uczestników i obejmuje wsparciem trzy kategorie osób:
Typ A – osoby przewlekle psychicznie chore
Typ B – osoby niepełnosprawne intelektualnie
Typ C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom funkcjonuje we wszystkie dni powszednie roku od poniedziałku do piątku w godz.od 7:00 do 15:00.


Cele działalności

1. Celem działalności Domu jest oparcie społeczne polegające na:

 • nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności do samodzielnego, aktywnego życia w środowisku społecznym
 • podejmowaniu wczesnej interwencji w okresach nawrotu choroby celem skracania czasu trwania zaburzeń
 • organizowaniu systematycznego kontaktu i współpracy ze środowiskiem rodzinnym, innymi osobami, grupami samopomocowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami
 • zapewnieniu bezpieczeństwa psychicznego i socjalnego
 • poprawie funkcjonowania psychospołecznego
 • wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym
 • integracji społecznej uczestników
 • organizacji wyjazdów rekreacyjno-rehabilitacyjnych i wycieczek
 • organizacji zajęć i spotkań integracyjnych
 • tworzenie przyjaznego i akceptującego środowiska socjalnego, nawiązywaniu i podtrzymywaniu współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Do podstawowych zadań Domu należy:

 • prowadzenie treningów polegających na nauce, rozwijanie lub podtrzymywaniu umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywaniu problemów umiejętności czasu wolnego
 • prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz powstrzymywaniu postępującej regresji
 • prowadzenie psychoedukacji, poradnictwa psychologicznego i socjalnego
 • prowadzenie zajęć w zakresie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju oraz nabywaniu umiejętności zawodowych
 • pomoc w organizowaniu i załatwianiu spraw związanych z funkcjonowaniem uczestników w środowisku zamieszkania
 • rzecznictwa w imieniu uczestników ŚDS w społeczności lokalnej
 • podejmowanie działań mających na celu pełną integrację społeczną uczestników.

3. Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie i formach wynikających z indywidualnych i zespołowych potrzeb uczestników, uwzględniając wolność i intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Informacje dla kandydatów

Zasady przyjęć:

1. Pobyt w domu przyznawany jest na drodze administracyjnej wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie na podstawie:
a – pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej prawnego przedstawiciela lub opiekuna
b – wywiadu środowiskowego sporządzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy
c – zaświadczenie lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
d – zaświadczenie lekarskie rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu
e – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada.

2. Osoby oczekujące na przyjęcie do Domu i byli uczestnicy, za zgodą Kierownika Domu mogą korzystać z zajęć prowadzonych w formie klubowej w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach.

Dokumenty do pobrania:

Opinia lekarza neurologa

Opinia lekarza psychiatry

Opinia lekarza rodzinnego

Pracownie

Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie uczestników i ich rodzin poprzez zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności do samodzielnego życia. Oparcie to dotyczy szczególnie partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności. Wszystkim tym działaniom przyświeca myśl, by utrzymywać uczestników Domu w ich środowisku społecznym i rodzinnym. Biorąc pod uwagę powyższe zasady w Naszym Domu działa powołany przez kierownika zespół wspierająco-aktywizujący który opracował dla każdego uczestnika indywidualny plan wspierająco-aktywizujący w zależności od możliwości i potrzeb psycho-fizycznych danego uczestnika. Plan ten jest realizowany w następujących pracowniach:

Pracownia rękodzieła

wykorzystuje się tu różne techniki pracy np.:

 • haft krzyżykowy
 • wyszywanie
 • tkanie
 • szydełkowanie
 • szycie na maszynie

Powstają tu piękne prace łączące różne techniki.

Pracownia plastyczna

Stosowane techniki z zakresu arteterapii przyczyniają się do odkrycia „ukrytych” talentów wśród uczestników, np. :

 • malowanie na szkle
 • modelowanie z masy solnej
 • wykonywanie witrażu
 • de’ coupage
 • wykonywanie okolicznościowych kompozycji z kwiatów i innych materiałów.
Pracownia stolarska

użytkownicy pod nadzorem terapeuty posługują się narzędziami do obróbki drewna takimi jak: piły, wyrzynarka, wiertarka, frezarka. Wykonują proste prace jak szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym, malowanie a także ozdoby drewniane ze sklejki, ramki na ścianę.

Pracownia komputerowa

Wyposażona jest w dwa komputery, skaner, drukarkę, łącze internetowe. W ramach pracy z komputerem uczestnicy zapoznają się z programem Microsoft Word, Paint, korzystają z Internetu.

Kuchnia terapeutyczna

W ramach działalności pracowni przygotowywane są ciasta i sałatki na okolicznościowe uroczystości, a także przetwory na zimę. Przy okazji prac kulinarnych uczestnicy uczą się obsługi urządzeń gospodarstwa domowego (jak kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, zmywarka…), odpowiedniego nakrywania stołu, utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością.

Świetlica terapeutyczna

Realizowane są w niej zajęcia z biblioterapii ( czytanie czasopism, książek, wierszy), oglądanie telewizji, muzykoterapia (wspólne śpiewanie przy akompaniamencie, słuchanie utworów muzycznych, gra na instrumentach muzycznych: akordeon, gitara), realizowane są także zajęcia parateatralne. Uczestnicy grają w różnego rodzaju gry planszowe i zręcznościowe. W świetlicy odbywają się też zebrania społeczności Domu, na których omawiane są wszelkie sprawy związane z ŚDS z udziałem uczestników i personelu.

Sala rehabilitacyjna

Prowadzona tu jest rehabilitacja fizyczna, której elementy to:

 • ćwiczenia relaksacyjne
 • tenis stołowy
 • ćwiczenia ruchowe na sprzęcie takim jak: rowerek, atlas, wioślarz, bieżnia, steeper,     orbitrek, itp.

Zajęcia ruchowe mają na celu podtrzymywanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnianie jej i rozładowanie napięć psychicznych.